KOGNITIIVINEN   PERSOONALLISUUS-

TEORIA

 

  Georg  A.  KELLY:  Yksilöllinen (Personal)  rakenneteoria  persoonallisuudesta

 

1.  RAKENNE  (Structure)

 

Ø     Ø     Keskeinen,  rakenteellinen  käsite  on "Rakenne"  (Construct)à Tapa  jäsentää,  tai  tulkita  maailmaa, luokitella  tapahtumia  ja  kartoittaa käyttäytymisen  kulkua

 

Ø     Ø     Yksilö  ennakoi  tapahtumia  havainnoimalla malleja  (Patterns)  ja  säännönmukaisuuksia. Yksilö  kokee  tapahtumia,  tulkitsee  niitä ja  antaa  niille  merkityksiä

 

Ø     Ø     Yksilöt  erottelevat  samankaltaisuuksia  ja vastakohtia: rakenteet  muodostuvat (pitkät  -  lyhyet,   miehet  -  naiset  ...)

 

Ø     Ø     Ilman  rakenteita  elämä  olisi  kaoottista

 

Ø     Ø     Rakenteet  muodostuvat  vastakohtapareista; kolme  elementtiä  on  välttämätöntä  rakenteen  muodostumiselle:

  

Ø     Ø     Rakenteen  kaksi  elementtiä  täytyy  havaita samanlaisiksi  ja  kolmas  erilaiseksi  niihin   verrattuna:

  

            samanlaisuus     <à            erilaisuus

                  napa                                   napa

 

                                "Rakenne"

 

ØØ     Esim.  Kaksi  ihmistä  auttavat  jotakin, kolmas  vahingoittaa  jotakinà Rakenne:                 Ystävällinen  -  Julma

 

ØØ     Toisista  käytettävät  rakenteet  ovat potentiaalisesti  olemassa  itsessä (Esim.  "K-pää")

 

ØØ     Ydinakenteet:  Yksilön  toiminnalle keskeisiä

 

ØØ     Perifeeriset  rakenteet:  Voidaan  muuttaa ilman  ydinrakenteen  muuttumista

 

  Rakenteiden  käyttöalue  vaihtelee:

   

Ø     Ø     Joissain  tapahtumissa  jokin  rakenne  on hyvin  hyödyllinen,  toisissa  taas  vähemmän hyödyllinen  (rakenteen  keskiö - reuna-alueet)

 

             Esimerkkirakenteita arkielämästä:

          "Syyllinen‑ Syytön"

           "Voittaja ‑ Häviäjä"

            (Ovat mahdollisia, mutta eivät välttämättömiä rakenteita.)

  

Ø     Ø     Kaikki rakenteet eivät ole kielellisiä - jotkut ovat esikielellisiä

        ("tiedostamattomia", Kelly ei käyttänyt tätä käsitettä)

  

Ø     Ø     Ei-kielelliset rakenteet ovat kehittyneet ennen kuin yksilö oppi käyttämään kieltä.

        Esim. Rakenteen toinen ulottuvuus voi olla piilevä, ei ‑ kielellinen

  

Ø     Ø     Rakenteet ovat järjestäytyneet hierarkkisesti järjestelmäksi:

 

           Määräävä rakenne

           Alisteinen rakenne

  

           Esim. Hyvä ‑ Huono

  

           Älykäs ‑ Tyhmä

  

           Viehättävä ‑ Vastenmielinen

  

Ø     Ø     Käyttäytyminen ilmaisee rakennejärjestelmää, ei yksittäistä rakennetta

  

Ø     Ø     Muutokset systeemin osassa vaikuttavat toisiin osiin

  

Ø     Ø     Minimoidaan yhteensopimattomuuksia ja epäyhtenäisyyttä

 

Ø     Ø     Ristiriitoja rakenteiden välillä voi olla à valintavaikeudet ja stressi

 

Ø     Ø     Yksilöt eroavat: Rakenteiden sisällössä ja määrässä, rakenteiden organisaatiossa ja rakenteiden käytössä, organisaation monimutkaisuudessa, muutosavoimuudessa

        à  Persoonallisuus = Rakennejärjestelmä

 

KOGNITIIVINEN KOMPLEKSISUUS - YKSINKERTAISUUS

 

Ø     Ø     Rakennejärjestelmässä voi olla eri tasoisia hierarkioita ja erilaista differentaatiota

  

Ø     Ø     Ihmiset eroavat toisistaan kognitiivisen kompleksisuuden suhteen à eroavat siten myös ympäristön havainnoinnin suhteen à Erilainen tarkkuus ja erottelukyky toisten ihmisten ja itsen havainnoinnissa, erilainen ennustuskyky toisten käytöksen suhteen

 

 

Ø     Ø     Bieri & al. (1966): Kognitiivinen kompleksisuus on kyky rakentaa (jäsentää) sosiaalista käyttäylymistä moniulotteisella tavalla à Empaattisuus liittyy kognitiiviseen kompleksisuuteen

 

2. PROSESSIT

  

Ø     Ø     Kellyn teoriassa ei ole motivaation käsitettä, joka viittaa ulkopuoliseen liikuttajaan subjektin ollessa passiivinen

  

Ø     Ø     Henkilö on perusolemukseltaan aktiivinen

  

Ø     Ø     Muut teoriat ovat joko "piiska"‑ tai "porkkana" ­‑ teorioita, Kellyn teoria on "aasi" ‑ teoria

 

Ø     Ø     Henkilön psyykkiset prosessit kanavoituvat sen mukaan miten hän ennakoi tapahtumia

 

 

Ø     Ø     "Rakenteiden" muodostumisen pohjalta ennakoidaan tulevaisuutta

 

 

Ø     Ø     Käyttäytyminen suuntautuu rakennejärjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja sitä kautta tulevaisuuden parempaan ennakointiin.

 

TULEVAISUUDEN PAREMPI ENNAKOINTI

  

Ø     Ø     Ihmiset etsivät rakennejärjestelmänsä pätevöittämistä ja laajentamista, ei palkkiota tai rangaistusta (tuska voi olla etusijalla jos se pätevöittää rakennejärjestelmän. Esim: "Tiesin hänen olevan petturi") Vrt. Rogers: Ihmiset pyrkivät konsistenssiin

 

Ø     Ø     Kelly: Ihmiset pyrkivät ennakoimaan tulevaa ja konsistentti rakennesysteemi saattaa olla siinä avuksi, mutta edes minän yhtenäisyys ei ole itsetarkoitus

  

Entä ahdistus, pelko ja uhka ?

 

Ø     Ø     Ahdistus = Tilanne, jonka jäsentämiseen ei ole rakenteita

  

Ø     Ø     Pelko = Uusi rakenne on tulossa rakennejärjestelmään

 

Ø     Ø     Uhka = Suuri, odotettavissa oleva muutos ydinrakenteissa, yksilö alkaa tiedostaa tällaisen muutoksen, sen välttämättömyyden. (Esim. Kuolema. Voi olla myös ei ‑ uhkaava, jos ei merkitse perustavaa elämän merkityksen järkkymistä)

 

Ø     Ø     Uhka on sekaannuksen ja varmuuden välinen kynnys käännekohta, muutoksen parras.

 

 

Ø     Ø     Muutos voi olla positiivinen tai negatiivinen, se on silti uhka (Kellyn teorian mukaan)

 

Ø     Ø     Käyttäytyminen suuntautuu aina pois äärimmäisestä ahdistuksesta

 

Ø     Ø     Ahdistusta aiheuttavien rakenteiden toiset "navat" voidaan "peittää" tai "lakkauttaa" (Vrt. psykoanalyysin repressio)

  

Ø     Ø     Rakenteita ei aina voida verbalisoida.

  

Ø     Ø     Rakenteiden laajentaminen ahdistuksen uhallakin voi johtaa elämän rikkauksiin.

 

TEORIAN KRIITTINEN ARVIOINTI

 

A. Vahvuudet

  

1. Kognitiiviset prosessit keskeisenä persoonallisuuden näkökulmana. Painopiste kognitiivisissa prosesseissa.

  

2. Persoonallisuuden malli sisältää yleiset lainalai­suudet ja yksilölliset rakennejärjestelmät

  

3. Sisältää teorian mukaisen persoonallisuuden arviointimenetelmän (REP‑testi)

REP = Role Construct Repertory Test

 

Äiti ­

               Isä

Sisko ­

 

 

B. Rajoitukset

 

1. Ei ole johtanut tutkimukseen, joka ylittäisi teorian.

  

2. Jättää pois tai antaa hyvin vähän apua ymmärtää eräitä tärkeitä persoonallisuuden näkökulmia (kasvu ja kehitys, emootiot).

 

3. Ei ole vielä yhdistetty yleisempään tutkimukseen ja teoriaan kognitiivisessa psykologiassa. 1990-luvulta lähtien kognitiiviseen persoonallisuusteoriaan on sisältynyt kuitenkin käyttökelpoisia osia muista teorioista, esim. tiedostamattoman käsite psykoanalyysista ja tunteiden psykologiaa à kognitiivinen terapia, jossa koetetaan ajatusrakennelmia muuttamalla saada aikaan suotuisia emotionaalisia muutoksia.